ПЕНЯ

ПЕНЯ
Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Підпунктом 14.1.162 Кодексу визначено, що пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Нарахування пені на суми податкового боргу розпочинається як при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків (після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Кодексом), так і при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами (від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати вказаного грошового зобов’язання).

Згідно із пунктом 129.3 статті 129 Кодексу нарахування пені на суми податкового боргу закінчується: у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу; у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків; у день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного рішення Національним банком України); при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми податкового боргу (його частини) та у випадку, зазначеному у пункті 2.4 Інструкції про порядок нарахування та погашення пені, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 17.12.2010 № 953, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за №1350/18645 (далі – Інструкція № 953). Мається на увазі, що нарахування пені закінчується датою фактичного здійснення такого погашення, зафіксованою у відповідних документах про розстрочення (відстрочення) сум платежів, подання платником податків декларацій (у тому числі уточнюючих) з від’ємним значенням суми податкових зобов’язань тощо.

Розмір пені встановлено пунктом 129.4 статті 129 Кодексу, в якому вказано, що пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення (його частини), залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Тобто у разі погашення податкового боргу (за рахунок сплати коштів на рахунки, відкриті органами Державної казначейської служби, або за рахунок зменшення грошових зобов’язань, визначеного у податковій звітності (у тому числі уточнюючій), або за рахунок бюджетного відшкодування тощо) пеня нараховується на суму такого погашеного податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені та відсотків за користування розстроченням (відстроченням)) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за період починаючи з першого робочого дня, наступного за граничним днем сплати, по календарний день, що передує погашенню податкового боргу (його частини), включно.

Пеня на суми погашеного податкового боргу розраховується за такою формулою, зазначеною в Інструкції № 953:

де: 
Y – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми);
∑ погашення податкового боргу – фактично погашена сума податкового боргу;
К днів – кількість днів затримки сплати податкового зобов’язання;
UНБУ – більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення;
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних UНБУ;
R – кількість днів у календарному році.